ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว4509 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว4509 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

Copyright © 2019. All rights reserved.