ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5029 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้งานระบบแจ้งการควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5029 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 เรื่องขอเชิญประชุมชี้แจงการใช้งานระบบแจ้งการควบคุมตัวตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

 

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.