ที่ สน 0018.1/ว5316 ลว. 20 มี.ค. 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เล่ม2

ที่ สน 0018.1/ว5316 ลว. 20 มี.ค. 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมการปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย เล่ม2

Copyright © 2019. All rights reserved.