ที่ สน 0018.1/ว6070 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบขั้นตอนการรับแจ้งและให้ผู้รับแจ้งสามารถบันทึกข้อมูลที่รับแจ้งเป็นเอกสารเข้าสู่ระบบตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

ที่ สน 0018.1/ว6070 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบขั้นตอนการรับแจ้งและให้ผู้รับแจ้งสามารถบันทึกข้อมูลที่รับแจ้งเป็นเอกสารเข้าสู่ระบบตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.