ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6293 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัด

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6293 ลงวันที่ 1 เมษายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำจังหวัด

Copyright © 2019. All rights reserved.