หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6387 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนโครงการ “ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ”

หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6387 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขับเคลื่อนโครงการ “ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ”

Copyright © 2019. All rights reserved.