ที่ สน 00183.1/ว 136 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

ดาวน์โหลด : ที่ สน 00183.1/ว 136 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

Copyright © 2019. All rights reserved.