ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6416 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6416 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567

Copyright © 2019. All rights reserved.