ที่ สน 0018.1/6422 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครองในกรมการปกครอง

ที่ สน 0018.1/6422 ลงวันที่ 2 เมษายน 2567 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครองในกรมการปกครอง

 

Copyright © 2019. All rights reserved.