ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 6504 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 6504 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

 

Copyright © 2019. All rights reserved.