ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 6505 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 6505 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

 

Copyright © 2019. All rights reserved.