ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 6506 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 6506 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ขออนุมัติไปราชการ และขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร

Copyright © 2019. All rights reserved.