ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8664 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรียน นอ. ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ในฐานะผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ดาวน์โหลด :ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8664 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เรียน นอ. ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ในฐานะผู้กำกับและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Copyright © 2019. All rights reserved.