ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 199 ลงวันที่ 9 พฤาภาคม 2567 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 199 ลงวันที่ 9 พฤาภาคม 2567 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร

Copyright © 2019. All rights reserved.