ที่ สน 0018.1/ว 8896 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่

ที่ สน 0018.1/ว 8896 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง มอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่

 

Copyright © 2019. All rights reserved.