ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว9811 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการจัดชื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันตามรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการงบลงทุนที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว9811 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการจัดชื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันตามรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการงบลงทุนที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

Copyright © 2019. All rights reserved.