ที่ สน 0018.1/ว10429 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

ที่ สน 0018.1/ว10429 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509

คำสั่ง เรื่องกำหนดผู้เป็นหัวหน้าองค์คณะและองค์คณะในการปรับเป็นพินัย (ฉบับที่2)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.