ที่ สน 0018.1/ว 269 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน และอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง แจ้งผลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบเพิ่มเติม

ที่ สน 0018.1/ว 269 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน และอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง แจ้งผลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบเพิ่มเติม

 

Copyright © 2019. All rights reserved.