ที สน 0018.4/ว10922 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ โครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มสนุก กิจกรรม: เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาเครือข่ายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว)

ที สน 0018.4/ว10922 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ โครงการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลุ่มสนุก กิจกรรม: เสริมสร้างศักยภาพพัฒนาเครือข่ายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว)

Copyright © 2019. All rights reserved.