ที่ สน 0018.3/ว11028 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ สน 0018.3/ว11028 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

Copyright © 2019. All rights reserved.