ที่ สน 0018.1/ว 11061 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

ที่ สน 0018.1/ว 11061 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ

 

Copyright © 2019. All rights reserved.