ที่ สน 0018.4/ว11619 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรค์เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2657

ดาวน์ที่ สน 0018.4/ว11619 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรค์เพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2657โหลด

Copyright © 2019. All rights reserved.