ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11975 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการรับแจ้งการจับและการควบคุมตัว การตรวจสอบเหตุอันควรสงสัยและการรวบรวมข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย (เพิ่มเติม)

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11975 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการรับแจ้งการจับและการควบคุมตัว การตรวจสอบเหตุอันควรสงสัยและการรวบรวมข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำทรมาน การกระทำที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือการกระทำให้บุคคลสูญหาย (เพิ่มเติม)

Copyright © 2019. All rights reserved.