ที่ สน 0018.1/ว 12120 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน กรณีการย้าย หรือการโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ที่ สน 0018.1/ว 12120 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคลและผลงาน กรณีการย้าย หรือการโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 

Copyright © 2019. All rights reserved.