ที่ สน 0018.1/ว13319 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอภูพาน เรื่อง โครงการสร้างนักสื่อสารสังคมเชิงรุกกรมการปกครอง (DOPA SMART TOGETHER) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ สน 0018.1/ว13319 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอภูพาน เรื่อง โครงการสร้างนักสื่อสารสังคมเชิงรุกกรมการปกครอง (DOPA SMART TOGETHER) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

Copyright © 2019. All rights reserved.