ที่ สน 0018.1/ว13354 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครองในกรมการปกครอง

ที่ สน 0018.1/ว13354 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปกครองในกรมการปกครอง

 

Copyright © 2019. All rights reserved.