ที่ สน 0018.1/ว 13469 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ สน 0018.1/ว 13469 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

Copyright © 2019. All rights reserved.