ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 333 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอพังโคน และอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการกรมการปกครองโปร่งใสไร้ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมที่ 1 : อบรมหลักสูตรฝ่ายปกครองผู้นำป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (DOPA Young Anti-Corruption))

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 333 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอพังโคน และอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการกรมการปกครองโปร่งใสไร้ทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมที่ 1 : อบรมหลักสูตรฝ่ายปกครองผู้นำป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (DOPA Young Anti-Corruption))

Copyright © 2019. All rights reserved.