ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13476 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13476 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

Copyright © 2019. All rights reserved.