ที่ สน 0018.1/ว 13638 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง การตรวจสอบและกลั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว 13638 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง การตรวจสอบและกลั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

Copyright © 2019. All rights reserved.