ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13640 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้มูลอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13640 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้มูลอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.