ที่ สน 0018.1/ว 13641 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ที่ สน 0018.1/ว 13641 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อย้ายหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

 

Copyright © 2019. All rights reserved.