ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16637 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16637 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Copyright © 2019. All rights reserved.