ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16860 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการประจำจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16860 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการประจำจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ…ยิ้ม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

Copyright © 2019. All rights reserved.