ที่ สน 0018.1 /ว 16872 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1 /ว 16872 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564

 

Copyright © 2019. All rights reserved.