ที่ สน 0018.1/ว16643 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน โคกศรีสุพรรณ วานรนิวาส พรรณานิคม ภูพาน และส่องดาว เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับเลื่อนขั้นตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.1/ว16643 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน โคกศรีสุพรรณ วานรนิวาส พรรณานิคม ภูพาน และส่องดาว เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับเลื่อนขั้นตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.