ที่ สน 0018.1/ว18193 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ ตามโครงการนิเทศการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.1/ว18193 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ ตามโครงการนิเทศการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

Copyright © 2019. All rights reserved.