ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18286 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้อำเภอสำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18286 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้อำเภอสำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัด

Copyright © 2019. All rights reserved.