ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18393 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบสถิติและการรายงานผลการดำเนินการสืบสวนจับกุมและการสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ DOPA E – Investigation

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18393 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบสถิติและการรายงานผลการดำเนินการสืบสวนจับกุมและการสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ DOPA E – Investigation

Copyright © 2019. All rights reserved.