ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19317 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งคู่มือปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19317 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งคู่มือปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง

Copyright © 2019. All rights reserved.