ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20640 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร และนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรายงสานการดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20640 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร และนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรายงสานการดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Copyright © 2019. All rights reserved.