ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว 20843 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานบริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อมุ่งสู่การเป็น “กรมการปกครอง .. วิถีใหม่”

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว 20843 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนามาตรฐานบริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เพื่อมุ่งสู่การเป็น “กรมการปกครอง .. วิถีใหม่”

Copyright © 2019. All rights reserved.