ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21264 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21264 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง

Copyright © 2019. All rights reserved.