ที่ สน 0018.1/ว21302 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว21302 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ และให้ข้าราชการช่วยราชการ

Copyright © 2019. All rights reserved.