ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21366 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการพุทธศักราช 2483

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 21366 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการพุทธศักราช 2483

Copyright © 2019. All rights reserved.