ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21400 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับงานบริการวิถีใหม่สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Get Ready with DOPA’s GECC to DOPA All Smart 2022) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด : โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับงานบริการวิถีใหม่สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Get Ready with DOPA’s GECC to DOPA All Smart 2022) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

Copyright © 2019. All rights reserved.