ที่ สน 0018.4/21536 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด :

ที่ สน 0018.4/21536 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2564

 

Copyright © 2019. All rights reserved.