ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 22059 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การขอมีสัญชาติไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 22059 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การขอมีสัญชาติไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555

Copyright © 2019. All rights reserved.