ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 22146 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ดาวโหลด :การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

Copyright © 2019. All rights reserved.