ที่ สน 0018.1/ว22199 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2565

ที่ สน 0018.1/ว22199 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.